Tájékoztató a magán-munkaközvetítői tevékenységről

 

Magán-munkaközvetítés: a foglalkoztatási főosztály munkaközvetítői tevékenységén kívül végzett olyan szolgáltatások összessége, amely arra irányul, hogy elősegítse a munkát keresők és a munkát kínálók találkozását foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése céljából, ideértve a magyar állampolgárok külföldre, a külföldi állampolgárok Magyarországra való közvetítését is.

 

A magán-munkaközvetítés szempontjából foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a szolgáltatás tárgya természetes személy által ellenérték fejében végzett munka, ideértve a gyermeknevelő (au-pair) tevékenységet is. Külföldi munkavégzésre irányuló magán-munkaközvetítés esetén a jogviszony tartalmára a fogadó ország vonatkozó jogszabályai az irányadók.

 

A magán-munkaközvetítői tevékenység folytatásának feltétele

 

a) a magán-munkaközvetítő vagy az általa foglalkoztatott legalább egy személy a 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott szakmai képesítéssel, gyakorlattal és

b) a magán-munkaközvetítő az e rendelet által előírt letétbe helyezett vagyoni biztosítékkal rendelkezzen.

A magán-munkaközvetítő a tevékenység végzésére irányuló szándékát a 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti adattartalommal a székhelye szerinti foglalkoztatási főosztálynak jelenti be. A bejelentésben foglaltak igazolására a 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott okmányokat kell csatolni.

 

Vagyoni biztosíték

 

A magán-munkaközvetítői tevékenység vagyoni biztosíték letétbe helyezése esetén folytatható. A vagyoni biztosíték mértékét a 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 6. § (2) a) pontjában határozzák meg.

 

A foglalkoztatási főosztály nyilvántartása

 

A foglalkoztatási főosztály a magán-munkaközvetítőkről folyamatos sorszámmal ellátott külön nyilvántartást vezet.

 

A magán-munkaközvetítés során tilos

 

a) a munkát keresők között hátrányos megkülönböztetést tenni nemük, koruk, családi vagy fogyatékos állapotuk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük, munkavállalói érdek-képviseleti szervezethez tartozásuk vagy ezzel összefüggő tevékenységük, továbbá minden egyéb, a foglalkozással össze nem függő körülmény miatt,

b) a munkát keresőt jogszabály által meghatározott tilalomba ütköző munkavégzésre közvetíteni,

c) a munkát keresőt nem létező állásba közvetíteni, valamint olyan állásba (illetve a munkáltató azon telephelyén lévő állásba), ahol sztrájk van, a sztrájkot megelőző egyeztetés kezdeményezésétől a sztrájk befejezéséig,

d) olyan munkaerőigényt kielégíteni, amely jogszabálysértő feltételeket tartalmaz,

e) olyan személyi adatokat rögzíteni, nyilvántartásba venni, felhasználni, amelyekre a munkát keresők alkalmasságának a megítéléséhez nincs szükség, illetve amelyek a keresett munkával nincsenek közvetlen összefüggésben.

f) nem folytatható magán-munkaközvetítői tevékenység arra a munkavállalásra, amely nemzetközi szerződés hatálya alá tartozik, és amellyel kapcsolatos munkaközvetítői tevékenységre a nemzetközi szerződés alapján állami szerv jogosult.

Külföldre irányuló magán-munkaközvetítői tevékenység folytatása során be kell tartani a fogadó ország vonatkozó jogszabályait.

 

Fontos szabály: a magán-munkaközvetítő a tevékenységéért a munkát keresővel szemben díjat, költséget nem számolhat fel!

 

A magán-munkaközvetítőnek a munkát keresőt tájékoztatnia kell

 

a) a felajánlott munkakör főbb sajátosságairól (a foglalkoztatáshoz szükséges képzettségről, gyakorlati időről, a foglalkoztatás helyéről, idejéről, az irányadó munkarendről, munkaidő-beosztásról, várható kereseti lehetőségről).

b) Ha a magán-munkaközvetítői tevékenység az Flt. 6. § (2) bekezdése szerinti külföldi munkavállalásra irányul, a magán-munkaközvetítőnek a fogadó ország jogszabályairól a közvetítést megelőzően a munkát keresőt írásban, hitelt érdemlően tájékoztatni kell. A tájékoztatás elmulasztásával vagy a téves tájékoztatással a magán-munkaközvetítő a munkát keresőnek okozott kárért felelősséggel tartozik.

Külföldi állampolgár magyarországi munkavégzésre csak a külföldiek magyarországi munkavállalásának engedélyezéséről szóló jogszabályok figyelembevételével közvetíthető.

 

Adatszolgáltatási kötelezettség

 

A magán-munkaközvetítőnek a tárgyévi tevékenységéről a tárgyévet követő év január 31-éig a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett adatlapon, telephelyenként jogszabályban meghatározott adattartalmú adatszolgáltatást kell elkészítenie.

 

 

A magán-munkaközvetítő nyilvántartásból való törlése

 

A foglalkoztatási főosztály törli a nyilvántartásból a magán-munkaközvetítőt, és eltiltja a tevékenység folytatásától, ha

a) a 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében, illetve a 4/A. § (1) bekezdésében foglalt feltételekkel nem rendelkezik,

b) a vagyoni biztosítékot az előírt határidőben nem pótolta,

c) adatszolgáltatási kötelezettségének felszólítás ellenére nem tesz eleget.

Törli a nyilvántartásból a magán-munkaközvetítőt, ha

a) tevékenysége megszüntetését bejelentette, vagy

b) jogutód nélkül megszűnt.

A foglalkoztatási főosztály és a magán-munkaközvetítő tevékenységük során együttműködhet.

 

További információ

 

118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 6. §-ának (3) bekezdése

 

Összefoglaló a magán-munkaközvetítők tevékenységéről

 

A 2013. évi adatszolgáltatás dokumentumai

 

Munkaerő-közvetítés

 

Magán-munkaerőközvetítők listája

 


Your Europe
      Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el
itt!
 
 
Frissítés: 2020. december 12.