Új szervezetek felvétele a hálózatba EURES-tagként és EURES-partnerként

 

Az Európai Bizottság 2014-ben nyújtotta be rendelettervezetét az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES – European Employment Service) hálózat megújítására és szolgáltatásainak modernizálására. Az uniós munkavállalók szabad mozgáshoz fűződő jogának hatékonyabb biztosításához, a foglalkoztatottság növeléséhez és az uniós munkaerőpiac jobb integrációjához többek között növelni kell a meghirdetett álláshelyek számát az EURES-portálon, kiegyensúlyozottá kell tenni az EURES-szolgáltatások elérhetőségét valamennyi tagállamban, és ki kell alakítani az álláshelyek és álláskeresői profilok, önéletrajzok automatikus megfeleltetését elősegítő online eszközöket.

Ezen kezdeményezés jogi kereteként került kiadásra 2016. április 13-án a 2016/589/EU számú rendelet a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról (EURES), a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről és a munkaerőpiacok további integrációjáról, valamint a 492/2011/EU és az 1296/2013/EU rendeletek módosításáról.

A2016/589/EU rendelet szerint az EURES-hálózat új tagokkal és partnerekkel történő kibővítését minden tagállamban egyaránt biztosítani kell.

A rendelet értelmében „Bármely olyan szervezet – ideértve a köz-, magán- vagy harmadik szektorbeli foglalkoztatási szolgálatokat – számára biztosítani kell a lehetőséget az EURES-taggá válásra, amely vállalja, hogy teljesíti az e rendeletben foglalt kritériumok és feladatok teljes körét." (Preambulum, 13.bek.)

A rendelet 12. cikk 3) bekezdése és a 17. cikk (1)–(7) bekezdése 2018. május 13-tól alkalmazandó.

A 12. cikk  3) bekezdése alapján ezen határidővel az „EURES-tagoknak és adott esetben az EURES-partnereknek az EURES-portál rendelkezésére kell bocsátaniuk valamennyi, náluk nyilvánosan közzétett állásajánlatot, valamint […] álláspályázatot és önéletrajzot […]."

A 17. cikk (1)-(7) bekezdései a közös informatikai platform kialakítását határozzák meg.

A rendelet 11. cikke szerint „A tagállamok indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 2018. május 13-ig, életbe léptetnek egy olyan rendszert, amely szervezetek EURES-taggá és -partnerré való válásának engedélyezését, tevékenységeik és az e rendelet alkalmazása során betartandó jogszabályoknak való megfelelésük nyomon követését, és szükség esetén az engedélyek visszavonását szolgálja. E rendszernek átláthatónak és arányosnak kell lennie, a tagságot vagy partnerséget kérelmező szervezetek tekintetében tiszteletben kell tartania az egyenlő bánásmód, valamint a jogszerű eljárás elvét, továbbá biztosítania kell a hatékony jogi védelem garantálásához szükséges hatékony jogorvoslati lehetőségeket."

Az újonnan belépő tagok és partnerek hálózati integrációját az Európai Bizottság elsősorban képzések szervezésével segíti. A tagállamok feladatát az EURES hálózatnyitási nemzeti rendszerek koncepcionálása, a jogi keretrendszer kialakítása, a hálózatszervezéses koordináció képezi.

A magyarországi EURES-hálózat nemzeti keretrendszerének bővítésével, feltételeinek és jogszabályának megalapozásával 2018-tól a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálaton kívül más szervezetek is kérhetik tag- vagy partnerfelvételüket az EURES-hálózatba Magyarországon.

Az EURES-hálózat bővítése, modernizálása lehetőséget teremthet az EURES Magyarország hálózat továbbfejlődésére, a kölcsönös tanulásra, az uniós együttműködések lehetőségeinek jobb kiaknázására, több álláshely és álláspályázati adat cseréjére és megosztására az EURES-portálon keresztül, valamint a munkavállalók és munkaadók számára minőségi és könnyebben hozzáférhető munkaerő mobilitási támogató szolgáltatások nyújtására.

 

EURES - Az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálja:  eures.europa.eu
 

 

Kérdése van az EURES-hálózat nyitásával kapcsolatban?


További tájékoztatásért forduljon hozzánk bizalommal az eures@pm.gov.hu e-mail címen.

Vonatkozó jogszabályok


Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/589 rendelete (2016. április 13.) a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról (EURES), a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről és a munkaerőpiacok további integrációjáról, valamint a 492/2011/EU és az 1296/2013/EU rendeletek módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 59. évfolyam (2016. április 22.)
A Kormány 130/2018. (VII. 23.) Korm. rendelete az Európai Foglalkoztatási Szolgálat tevékenységében részt vevő állami foglalkoztatási szerv feladatairól, valamint más szervezetek e tevékenységben történő részvételének feltételeiről 
Magyar Közlöny 2018. évi 116. szám  (2018. július 23.)

Your Europe
      Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el
itt!
 
 
Frissítés: 2020. december 12.